Mitä viranomaisten ja ammattilaisten tulisi tietää vieraannuttamisesta?

 1. Vieraannuttamisella ei ole tarkkaa merkityssisältöä, mutta sillä tarkoitetaan usein vanhemman käyttäytymistä tavalla, joka vaikeuttaa lapsen ja toisen vanhemman tai muun henkilön välistä vuorovaikutussuhdetta ja johtaa joissakin tapauksissa sen katkeamiseen kokonaan
 2. Jos lapsen ja vanhemman suhde on katkennut, eikä näyttöä lapseen kohdistuvasta vakavasta kaltoinkohtelusta ole, kyse on todennäköisesti vieraannuttamisesta
 3. Vieraannuttaminen on perheväkivaltaa, lapsen henkistä pahoinpitelyä, kaltoin kohtelua
 4. Lapsen päältä päin näyttävä ”normaalius” ei tarkoita, etteikö vieraannuttamiseen tulisi heti puuttua. Interventiota ei jätetä tekemättä esimerkiksi silloin, jos havaitaan lapseen kohdistuvaa fyysistä pahoinpitelyä tai seksuaalista väkivaltaa. Silloinkaan, kun kohteena oleva lapsi kykenisikin käyttäytymään näennäisen normaalisti
 5. Ajankuluminen vaikeuttaa asian selvittämistä ja vieraannuttamiseen ja sen vaikutuksiin puuttumista
 6. Vieraannuttaminen on sukupuolineutraali ilmiö
 7. Ammattilainen ei saa ryhtyä toisen osapuolen asioiden hoitajaksi, eikä tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon kirjauksia puolueellisesti. Ei saa jättää kirjaamatta asioita tai muuttaa kirjausta sillä perusteella, että toinen vanhempi saattaisi käyttää tätä kirjausta hyväkseen mm. oikeudenkäynnissä – ammattilainen ei saa ryhtyä ”tuomariksi”, koska se on tuomioistuimen asia
 8. Lainsäädäntö mahdollistaa puuttumisen vieraannuttamiseen
 9. Vieraannuttaminen vaikuttaa moneen ihmiseen, ennen kaikkea lapsiin, mutta myös sukulaisiin ja muihin läheisiin. Usein ns. bonusvanhempi tai vanhemman puoliso/kumppanikin kokee syyllisyyden tuskaa ja myös epäasiallista käytöstä oman kumppaninsa entiseltä puolisolta
 10. Vieraannuttamisen tunnistaminen on haastavaa, muttei mahdotonta
 11. Vieraannuttamisen havaitseminen tulee pohjautua näyttöön perustuvaan tutkimukseen, joka kohdistuu vieraannuttajan persoonallisuuteen ja ominaisuuksiin, vieraannuttamistoimiin ja lapsen käyttäytymisen havainnointiin (ambivalenssin puute ym.)
 12. Vieraannuttavalla vanhemmalla on usein dominoiva asema suhteessa toiseen vanhempaan. Ota huomioon, etteivät vanhemmat ole tällöin useinkaan tasavertaisessa neuvotteluasemassa
 13. Tutkimusten mukaan vieraannuttamisen kohteeksi joutuneista vanhemmista 23 % on harkinnut itsemurhaa